Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Wtorek, 22 października 2019 r.    
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybyswa

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników SPInKI - 4 padziernik 2018r.

 Klauzula informacyjna
dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO, na podstawie przystąpieniem do projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” nr  RPMP.10.02.03-12-0490/16 zwanego dalej projektem – informuje się, że:
  
 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa;
3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Województwu Małopolskiemu, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Departamentowi Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, Partnerów projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później;
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu,
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
9. posiada Pani/Pan prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane , chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
13. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym w ust. 1 i 2 wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019