Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dzi艣 jest: Poniedzia艂ek, 15 lipca 2019 r.    
Imieniny: Henryka, Igi, W硂dzimierza

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona g艂ówna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowo艣膰

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szko艂y

     Kana艂 YouTube

Wi臋cej zdj臋膰

News:   

Klauzula informacyjna RODO dla uczestnik贸w SPInKI - 4 pa糳ziernik 2018r.

 Klauzula informacyjna
dla uczestników projektu „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Dzia艂ania 10.2 Poddzia艂ania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO, na podstawie przyst膮pieniem do projektu pn. „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II” nr  RPMP.10.02.03-12-0490/16 zwanego dalej projektem – informuje si臋, 偶e:
  
 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020” jest Zarz膮d Województwa Ma艂opolskiego stanowi膮cy Instytucj臋 Zarz膮dzaj膮c膮 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzib膮 w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Rac艂awicka 56, 30-017 Kraków;
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspieraj膮cy realizacj臋 programów operacyjnych” jest minister w艂a艣ciwy do spraw rozwoju z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa;
3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spe艂nia warunki, o których mowa w art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe s膮 niezb臋dne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj膮cego wspólne przepisy dotycz膮ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Funduszu Spójno艣ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj膮cego przepisy ogólne dotycz膮ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Funduszu Spójno艣ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj膮cego rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1083/20;
2) rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego i uchylaj膮cego rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ;
4) rozporz膮dzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze艣nia 2014 r. ustanawiaj膮cego szczegó艂owe przepisy wykonawcze do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów s艂u偶膮cych do przekazywania Komisji okre艣lonych informacji oraz szczegó艂owe przepisy dotycz膮ce wymiany informacji mi臋dzy beneficjentami a instytucjami zarz膮dzaj膮cymi, certyfikuj膮cymi, audytowymi i po艣rednicz膮cymi;
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizacji projektu „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II”, w szczególno艣ci potwierdzenia kwalifikowalno艣ci wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo艣ci oraz dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. Pani/Pana dane osobowe zosta艂y powierzone do przetwarzania Instytucji Po艣rednicz膮cej – Ma艂opolskiemu Centrum Przedsi臋biorczo艣ci, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizuj膮cemu projekt – Województwu Ma艂opolskiemu, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestnicz膮 w realizacji projektu – Departamentowi Edukacji Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa Ma艂opolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, Partnerów projektu. Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazane podmiotom realizuj膮cym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzaj膮cego, Instytucji Po艣rednicz膮cej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mog膮 zosta膰 równie偶 powierzone specjalistycznym podmiotom, realizuj膮cym na zlecenie Powierzaj膮cego, Instytucji Po艣rednicz膮cej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;
6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane do momentu zako艅czenia realizacji i rozliczenia projektu i zamkni臋cia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego 2014-2020 oraz zako艅czenia okresu trwa艂o艣ci dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zale偶no艣ci od tego, która z tych dat nast膮pi pó藕niej;
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencj膮 odmowy ich podania jest brak mo偶liwo艣ci udzielenia wsparcia w ramach projektu,
8. posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
9. posiada Pani/Pan prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób opisany powy偶ej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane , chyba 偶e IZ/IP b臋dzie w stanie wykaza膰, 偶e w stosunku do przetwarzanych danych istniej膮 prawnie uzasadnione podstawy, które s膮 nadrz臋dne wobec interesów, praw i wolno艣ci Pani/Pana lub dane b臋d膮 niezb臋dne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
10. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , i偶 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione innym podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepisów prawa;
12. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie偶 profilowane;
13. Mo偶e Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym w ust. 1 i 2 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urz膮d Marsza艂kowski Województwa Ma艂opolskiego ul. Rac艂awicka 56, 30-017 Kraków.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotycz膮ce realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespo艂u projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczni贸w i rodzic贸w Kwestionariusz postaw tw贸rczych vs. odtw贸rczych (testy i materia艂y)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa艅
Labirynt zawod贸w
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kszta艂cenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesie艅 2019